Ürün İade Şartları

Cayma Hakkı

Alıcı, işbu sözleşme konusu satışa ilişkin siparişi dijital ortamda onayladığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmamış ve/veya kullanmamış olmak koşulu ile, ZeynepBabuscu.com’a, imza mukabili teslim edilmek üzere ulaştıracağı yazılı bir bildirim ile satıştan cayabilecektir. Bu maddeye göre cayma bildirimi gönderen Alıcı, cayma bildirimi ile birlikte ve/veya aynı 7 günlük süre içinde kendisine teslim edilen fatura aslını,  ZeynepBabuscu.com’a iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda ZeynepBabuscu.com o ana kadar Alıcı tarafından ödenmiş olan satış bedelini -varsa- yasal kesintiler haricinde, cayma bildiriminin ZeynepBabuscu.com’a ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, herhangi bir faiz söz konusu olmaksızın, Alıcı'ya iade edecektir. Ödemeyi kredi kartı ile yapmış olan Alıcı'ya yapılacak iade, -varsa- kredi kartı için yapılan komisyon kesintisi ve/veya sair giderler düşüldükten sonra aynı kredi kartı hesabına yatırılmak suretiyle yapılır.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Alıcı, sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmış ve kullanmış ise cayma hakkını kullanamaz.

Alıcı, ayrıca, aşağıda hususların varlığı halinde cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar.

b) Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar.

c) Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemeleri

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin siparişler.

e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.